Informatievoorziening over de Gemeenteraad

meer duidelijkheid gewenst...

Omdat ik geen energie heb om de Raadsvergaderingen bij te wonen, kijk ik regelmatig op de site van de gemeente in de verslagen van de Gemeenteraadsvergaderingen. Wat mij daarbij opvalt is dat die verslagen zo summier zijn dat je er als burger weinig wijzer van wordt.

Zo vind ik het merkwaardig dat er geen stemverhoudingen in de verslagen staan. Ook staat er geen informatie over ingediende moties en amendementen. Ik wil graag weten hoe de verschillende politieke partijen in de Raad opereren. Alleen zo kan ik bepalen welke partij mijn belangen het beste vertegenwoordigt. Voor de verslaglegging over langere periode lijkt mij dit ook zeer relevant. Zo kunnen burgers openheid krijgen over het politieke reilen en zeilen binnen de Raad.

Het lijkt mij sterk dat ik de eerste ben die dit opvalt. Er zullen toch wel meer inwoners van de gemeente zijn die willen weten hoe de politieke hazen in de Raad lopen? Ik denk dat die informatie in de verslagen ook voor de Raadsfracties interessant kan zijn. Zo kan worden teruggekeken hoe de andere partijen over uiteenlopende onderwerpen hebben gestemd. De oppositie kan laten zien waar ze haar politieke tanden in heeft gezet en de coalitiefracties kunnen tonen dat ze niet als makke schapen achter het College van B en W aanhobbelen. Het lijkt mij voor Raadsleden handige documentatie om voor en tijdens de verkiezingscampagnes de verschillen met de politieke concurrenten aan te tonen.

Als je de Handelingen van de Tweede Kamer leest dan kun je exact nagaan hoe de verschillende partijen hebben gestemd. Bij hoofdelijke stemmingen worden zelfs de stemmen van de individuele Kamerleden vermeld.

De summiere Eper verslagen wekken bijna de suggestie dat de partijen zich schamen voor hun eigen stellingname. Het lijkt mij niet teveel gevraagd als in de Raadsverslagen de teksten van moties en amendementen én de verdeling van de stemmen per fractie worden opgenomen. Zoveel extra werk kan dat niet zijn. Welk Raadslid neemt het voortouw om dit in de Raad aan de orde te stellen. De inwoners van de gemeente hebben toch recht op politieke openheid?

© Harold Makaske 3 juli 20071743 - Hoofdstuk: 10. Epe